REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH


§1
Umowa określa zasady współpracy pomiędzy firmą City Express, zwaną dalej Zleceniobiorcą , a jej klientami, zwanymi dalej Zleceniodawcą, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym. City Express wykonuje przedmiot zlecenia, jakim jest przesyłanie i doręczanie przesyłek samodzielnie oraz przy pomoc swoich agentów, za działania których odpowiada jak za działania własne.

§2.
Zakres działalności Zleceniobiorcy obejmuje cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3
Dla potrzeb niniejszego regulaminu definiuje się pojęcia:
 • City Express - podmiot świadczący usługi przewozu przesyłek
 • Przewoźnik City Express - współpracownik City Express przyjmujący przesyłkę od Nadawcy oraz doręczający ją do Odbiorcy
 • Zlecenie przewozowe - dokument stanowiący pisemne potwierdzenie zawarcia umowy przewozu
 • dawca - osoba, która przekazuje przesyłkę Przewoźnikowi City Express w celu wykonania umowy przewozu
 • Odbiorca - osoba, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez Przewoźnika City Express w ramach realizowanej umowy przewozu
 • Zleceniodawca - osoba, która zleca City Express wykonanie usługi przewozu. Zleceniodawcą może być Nadawca/ Odbiorca lub osoba trzecia.

 • §4
  Wagę i gabaryty przesyłek (wraz z podziałem na kategorie) oraz terminy doręczeń zawiera cennik usług City Express dostępny dla każdego Klienta we wszystkich punktach City Express.


  §5
  Przesyłka może być przyjęta do przewozu:
 • w Punkcie Przyjęć - nadawca sam dostarcza przesyłkę do magazynu City Express
 • u Nadawcy - przesyłkę odbiera Przewoźnik City Express na podstawie wcześniejszego zgłoszenia

  §6
  1. Za jakość opakowania przesyłki (odpowiedniego do jej zawartości) odpowiada Nadawca.
  2. Zleceniodawca jest zobowiązany opakować każdą przesyłkę w sposób zabezpieczający znajdujšcy się w niej towar przed uszkodzeniem przesyłki i zapewniający bezpieczeństwo innych przesyłek w czasie przewozu. Opakowanie powinno być:
 • odpowiednio zamknięte uniemożliwiające dostęp do zwartości przesyłki
 • odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki
 • odpowiednio zabezpieczone od wewnątrz uniemożliwiając przemieszczanie się zawartości przesyłki
 • odpowiednio oznakowane w przypadku specjalnego charakteru przesyłki, np. ostrożnie szkło
  3. W wypadku niedostosowania się do powyższych zaleceń , City Express może odmówić przyjęcia przesyłki.

  §7
  1. Zleceniodawca ma obowišzek umieścić na opakowaniu przesyłki nazwę własną oraz dane Odbiorcy, które muszą być zgodne z danymi zamieszczonymi na zleceniu przewozowym / przesyłka powinna posiadać inne znaki pozwalające na jej identyfikację (np. taśmy firmowe).
  2. Adres Zleceniodawcy obowiązkowo powinien zawierać na zleceniu przewozowym nazwę ulicy / numer domu / lokalu / kod pocztowy / nazwę miejscowości.

  §8
  1. City Express nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających:
 • korespondencję prywatnš w rozumieniu ustawy o łączności (Dz.U.1995.117.564).
 • gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym
 • przedmioty wartościowe / wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, itp.
 • broń i amunicję
 • żywność łatwo psującą się, wymagającą specjalnych warunków przewozu
 • towary chemiczne i biologicznie aktywne
 • zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce
 • narkotyki i substancje psychotropowe
 • leki wymagające specjalnych warunków przewozu
 • inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla osób mających z nimi styczność lub mogące uszkodzić i zniszczyć inne przesyłki
 • inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
 • 2. City Express nie przyjmuje również przesyłek tzw. za pobraniem, gdzie City Express miałby w imieniu Zleceniodawcy pobrać należność za przesyłkę a następnie przekazać ją Zleceniodawcy.

  §9
  1. Dowodem zawarcia umowy przewozu i doręczenia przesyłki jest zlecenie przewozowe City Express.
  2. Zlecenie przewozowe wypełnia przyjmujący przesyłkę Przewoźnik City Express według taryfikatora usług zgodnie z danymi dotyczącymi przewozu otrzymanymi od Nadawcy.
  3. Przewoźnik przyjmujący przesyłkę potwierdza na zleceniu przewozowym (własnoręcznym i czytelnym podpisem) przyjęcie przesyłki przez City Express w celu przewozu i doręczenia.
  4. Zleceniodawca podpisując zlecenie przewozowe (własnoręcznym i czytelnym podpisem) potwierdza zgodność deklarowanych przez siebie danych dotyczących przesyłki oraz znajomość niniejszego regulaminu. Wyraża tym samym swoją zgodę na proponowaną przez City Express cenę usługi.

  §10
  1. Według dyspozycji Zleceniodawcy za usługi świadczone przez City Express płaci Nadawca lub osoba trzecia zlecająca przewóz.
  2. Gdy Zleceniodawcą jest osoba trzecia zlecenie obowiązkowo musi być pisemne. W tym przypadku za usługę zawsze płaci Zleceniodawca.
  3. W wyjątkowych przypadkach City Express może wyrazić zgodę na płatność za usługi świadczone przez City Express przez Odbiorcę. W przypadku, gdy Odbiorca przesyłki nie ureguluje jakiejkolwiek należności cišżšcej na nim zgodnie z niniejszymi warunkami, pełną odpowiedzialność z tego tytułu przejmuje Zleceniodawca.
  4. Pierwsza kopia zlecenia przewozowego przeznaczona jest dla Nadawcy przesyłki. Oryginał rachunku lub faktury VAT przeznaczony jest dla płatnika.
  5. Jedna z kopii zlecenia przewozowego przeznaczona jest dla Odbiorcy.
  6. Oryginał jak i pozostałe kopie zlecenia przewozowego pozostają do dyspozycji City Express.

  §11
  1. Zawartość przesyłki może być sprawdzona przez City Express w każdym czasie od chwili przyjęcia do przewozu do momentu wydania jej Odbiorcy w celu stwierdzenia zgodności rzeczywistej jej zawartości z treścią danych zamieszczonym na zleceniu przewozowym. W szczególności sprawdzenie może dotyczyć ustalenia czy:
 • zadeklarowana wartość przesyłki odpowiada rzeczywistej wartości znajdującego się w niej towaru
 • zawartość przesyłki nie dotyczy §8 niniejszego regulaminu
 • opakowanie i zabezpieczenie wewnętrzne towaru w przesyłce jest odpowiednie.
  2. Sprawdzenia dokonuje się zgodnie z postanowieniami ustawy - Prawo Przewozowe oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
  3. Niezgodności, o których mowa w ust.1 stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki przez City Express bądź do zmiany warunków umowy przewozu.

  §12
  1. Przewidywany termin doręczenia przesyłki do Odbiorcy na terenie kraju określa aktualny cennik City Express
  2. City Express doręcza przesyłkę na adres Odbiorcy podany na zleceniu przewozowym.
  3. Zleceniodawca może udzielić dyspozycji na zleceniu przewozowym ustalając odbiór przesyłki przez Odbiorcę w placówce City Express tzw. Odbiór własny.
  4. W przypadku nieobecności Odbiorcy Przewoźnik City Express pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownego doręczenia przesyłki ewentualnie ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca mógłby sam odebrać przesyłkę gdyby podany przez Przewoźnika termin ponownego doręczenia Odbiorcy nie odpowiadał.
  5. Bezpłatny okres przechowania przesyłki awizowanej w placówce City Express wynosi 7 dni kalendarzowych licząc od dnia planowanego doręczenia. W tym czasie Przewoźnik City Express ma obowiązek podjęcia kolejnej próby doręczenia przesyłki.
  6. W sytuacji odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę lub złego adresu Odbiorcy Przewoźnik City Express zwróci przesyłkę do Nadawcy po wcześniejszym ustaleniu zwrotu z Nadawcą.
  7. Jeżeli za wykonanie usługi przez City Express zobowiązanym do zapłaty jest Odbiorca a przesyłka została zwrócona do Nadawcy to za wykonaną usługę płaci Zleceniodawca.

  §13
  1. Odbiorca potwierdza przyjęcie przesyłki (własnoręcznym i czytelnym podpisem oraz datš odbioru ) na zleceniu przewozowym, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi.
  2. Wszelki zastrzeżenia dotyczšce wykonania usługi lub stanu otrzymanej przesyłki powinny zostać zapisane na zleceniu przewozowym przez Odbiorcę w chwili jej przyjęcia.
  3. Odbiorca może dokonać otwarcia otrzymanej przesyłki dopiero po potwierdzeniu jej odbioru na kwicie przewozowym i po uiszczeniu opłaty wynikajšcej ze zlecenia przewozowego, jeśli zgodnie z §10 ust.3 był do tego zobowiązany.

  §14
  Jeżeli klient nie dysponuje wagą, na której można by dokonać zważenia przesyłki podczas jej odbioru, przesyłka zostanie zważona i wyceniona w magazynie City Express.

  §15
  1. Przewoźnik City Express doręczający przesyłkę w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczonej przesyłki niezwłocznie i z własnej inicjatywy sporządza protokół szkody.
  2. Protokołu szkody może również zażšdać Odbiorca, jeżeli stwierdzi uszkodzenie lub ubytek przesyłki.

  §16
  1. Zleceniodawca podajšc w zleceniu przewozowym wartość przesyłki wyraża zgodę na ubezpieczenie jej przez City Express na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia zawartej pomiędzy City Express a ubezpieczycielem.
  2. Przy braku podania wartości przesyłki w zleceniu przewozowym przesyłka zostanie standardowo ubezpieczona do kwoty 100 PLN.

  §17
  1. Za utratę / zniszczenie / ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od chwili przyjęcia jej przez Przewoźnika City Express do przewozu aż do chwili jej doręczenia lub za opóźnienie w jej doręczeniu (z wyłączeniem zdarzeń określonych w ust.2 i 4 §17) odpowiedzialność ponosi City Express.
  2. City Express nie ponosi odpowiedzialności za utratę / zniszczenie / ubytek / uszkodzenie przesyłki lub opóźnienie je doręczenia, jeżeli zaistniały one z przyczyn:
 • występujących po stronie Nadawcy / Odbiorcy / Zleceniodawcy
 • wynikających z właściwości towaru
 • spowodowanych siłą wyższą
 • innych zdarzeń losowych niezawinionych przez City Express
  3. Wysokość odszkodowania za utratę / zniszczenie / ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie może przewyższać 100 PLN.
  4. City Express nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści / zyski lub dochody zarówno w stosunku do Nadawcy / Odbiorcy jak i osób trzecich z tytułu szkody wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez City Express.

  §18
  1. W celu zapewnienia sprawności usług przewozu przesyłek, City Express ma prawo do przechowywania oraz przekazywania danych dotyczących klientów City Express firmom współpracującym z City Express również za granicą. Centralne zarządzanie bazą danym ma na celu rozszerzenie pakietu usług i przygotowanie ewentualnych nowych ofert.
  2. W razie konieczności, City Express jest uprawniony do przekazania danych dotyczących klientów City Express organom państwowym, zwłaszcza organom celnym.
  3. Zleceniodawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę aby Zleceniobiorca przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez Zleceniobiorcę usługi oraz dalszej współpracy. Jednocześnie Zleceniodawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zgłoszonych Zleceniobiorcy.

  §19
  W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu City Express zastrzega sobie prawo do ewentualnego zastawu na przesyłce zgodnie z Art.57 Prawa Przewozowego.

  §20
  1. Wszelki reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu przyjmuje każda placówka City Express .
  2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia reklamacji są Nadawca / Odbiorca / Zleceniodawca.
  3. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest złożenie przez uprawnionego pisemnej reklamacji zawierającej kwotę roszczenia oraz przesłanie kopii:
 • zlecenia przewozowego
 • protokołu szkody sporządzonego w obecności pracownika City Express
 • faktury / rachunku lub innego dokumentu stwierdzającego wartość towaru w przesyłce.
  4. Terminy i warunki składania reklamacji oraz szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują odpowiednie przepisy wykonawcze do Prawa Przewozowego.

  §21
  Nadawca / Odbiorca / Zleceniodawca nie ma prawa do potrącania kwot roszczeń za przeszłe / aktualne / przyszłe należności wobec City Express.

  §22
  Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być modyfikowane w drodze indywidualnych i odrębnych umów lub porozumień zawieranych z City Express.

  §23
  W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz.601 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.